Change the language English

Sklep Quore

  • temat: pro­jekt sklepu odzieżowego
  • sta­dium: pro­jekt koncepcyjny
  • rok: 2011
  • inwe­stor: Viva­life sp. z o.o.
  • powierzch­nia: 96m2
  • zespół: Mar­cin Juzwa, Beata Ornatowska-Piskorz,
    Mag­da­lena Szy­dłow­ska, Bar­bara Ornatowska
Sklep Quore
rzut

Sklep Quore
prze­kroje

Sklep Quore
opis

Przed­mio­tem zle­ce­nia było zapro­jek­to­wa­nie wnę­trza sklepu z odzieżą dzie­cięcą, w któ­rym pre­zen­to­wane są kolek­cje wyse­lek­cjo­no­wa­nych marek. Oferta Quore skie­ro­wana jest do rodzi­ców i opie­ku­nów dzieci w wieku od 0 do 15 lat, a asor­ty­ment sklepu wyróż­nia się jako­ścią na tle konkurencji.

Życze­niem inwe­stora było, aby este­tyka wnę­trza wspie­rała wize­ru­nek marki, pod­kre­śla­jąc pre­stiż i wyjąt­ko­wość oferty. Na powierzchni sklepu, wyno­szą­cej 96 m2, nale­żało wydzie­lić witrynę, prze­strzeń eks­po­zy­cyjną, maga­zyn, kasy oraz przy­mie­rzal­nie. Celem pro­jektu było wykre­owa­nie ele­ganc­kiego wnę­trza, pozwa­la­ją­cego odpo­wied­nio zapre­zen­to­wać bogatą ofertę sklepu oraz zapew­nia­ją­cego wygodne zakupy.

Główną prze­strzeń eks­po­zy­cyjną sta­no­wią witryny na ścia­nach wnę­trza, które podzie­lono na sie­dem stref, po jed­nej dla każ­dej marki, i ozna­czono zna­kami fir­mo­wym pro­du­cen­tów. Jedna z witryn, więk­sza od pozo­sta­łych, została prze­zna­czona dla marki posia­da­ją­cej naj­szer­szą ofertę. Dodat­kowo zapro­jek­to­wano wol­no­sto­jące obiekty eks­po­zy­cyjne do pre­zen­ta­cji  akce­so­riów i obuwia.

Kasa oraz nie­wielki maga­zyn zostały umiesz­czone cen­tral­nie, dając więk­szą swo­bodę aran­ża­cji prze­strzeni wokół i zapew­nia­jąc wygodny dostęp do każ­dej eks­po­zy­cji. W głębi sklepu wydzie­lono prze­strzeń zabaw, wypo­sa­żoną w tele­wi­zor, gdzie można swo­bod­nie pozo­sta­wić dzieci na czas zaku­pów. Zapro­jek­to­wano dwie przy­mie­rzal­nie, w tym jedną przy­sto­so­waną dla osób niepełnosprawnych.

Sto­no­wana kolo­ry­styka wnę­trza two­rzy tło dla eks­po­zy­cji wie­lo­barw­nej odzieży dzie­cię­cej, a umiesz­czone powy­żej wie­sza­ków pod­świe­tlane gra­fiki, oży­wiają wnę­trze oraz sta­no­wią formę pre­zen­ta­cji naj­now­szych kolek­cji. Użyte we wnę­trzu mate­riały, kamień, stal, szkło czy białe lami­no­wane płyty, nadają mu nowo­cze­sny, mini­ma­li­styczny cha­rak­ter. Także pro­sty pro­jekt witryny z pod­świe­tla­nymi logo­ty­pami marek powi­nien wyróż­nić Quore na tle innych skle­pów z odzieżą dziecięcą.

Poprzedni projekt

Apartament otwarty

Wszystkie projekty

Następny projekt

Salon kąpielowy
Do góry