Change the language English

Spi­ralne schody

  • temat: pro­jekt spi­ral­nych scho­dów o kon­struk­cji stalowej
  • sta­dium: pro­jekt koncepcyjny
  • rok: 2008-2009
  • inwe­stor: Euro­land Inve­st­ment sp. z o.o.
  • zespół: Mar­cin Juzwa, Beata Ornatowska-Piskorz
Spi­ralne schody
szkic

Spi­ralne schody
rzut

Spi­ralne schody
widok

Spi­ralne schody
opis

Tema­tem pro­jektu są spi­ralne schody we wnę­trzu nowo­cze­snego apar­ta­mentu, które zostały wyko­rzy­stane jako jeden z ele­men­tów filmu pro­mu­ją­cego osie­dle eks­klu­zyw­nych budyn­ków miesz­kal­nych we Wrocławiu.

Posta­wione przed nami zada­nie pole­gało na zapro­jek­to­wa­niu scho­dów, które swoją formą pod­kre­ślą pre­stiż luk­su­so­wego wnę­trza i staną się w nim domi­nantą. Odbior­cami pro­jektu są osoby zamożne, dla któ­rych pre­stiż oraz wysoki poziom este­tyki to czyn­niki istotne, czę­sto decy­du­jące o zaku­pie nie­ru­cho­mo­ści lub apartamentu.

Punk­tem wyj­ścia była prze­strzeń dwu­po­zio­mo­wego apar­ta­mentu o powierzchni około 420 m2. Bio­rąc pod uwagę zało­że­nie, że bryła scho­dów miała być cen­tralny ele­ment wnę­trza, dąży­li­śmy do jej wyeks­po­no­wa­nia z poziomu par­teru i z poziomu pię­tra. Aby uzy­skać zamie­rzony efekt, część żel­be­to­wego stropu zastą­pi­li­śmy stalowo-szklaną kon­struk­cją, która łącząc się ze scho­dami, two­rzy inte­gralną całość. Poprzez zasto­so­wa­nie szkła w stro­pie, w balu­stra­dach i w stop­niach, uzy­ska­li­śmy wra­że­nie lek­ko­ści, a ele­menty kon­struk­cji są dobrze widoczne z róż­nych czę­ści apar­ta­mentu. Umiesz­cze­nie oświe­tle­nia w sta­lo­wej kon­struk­cji stropu i w szkla­nych stop­niach daje moż­li­wość wyeks­po­no­wa­nia bryły scho­dów po zmroku oraz zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo użytkowania.

Kon­struk­cja scho­dów ople­ciona jest wokół żel­be­to­wego słupa, który sta­nowi trzon kom­po­zy­cji oraz wyzna­cza jej punkt cen­tralny. Wej­ście na schody na pozio­mie par­teru jest zwró­cone do okien, a cała kon­struk­cja skrę­cona jest o 360 stopni wokół wła­snej osi. Sze­roki bieg scho­dów pozwala na wygodne korzy­sta­nie z nich dwóm oso­bom jed­no­cze­śnie oraz daje moż­li­wość prze­no­sze­nia więk­szych przedmiotów.

Pochwyt wyko­nany ze stali nie­rdzew­nej, przy­mo­co­wany do szkla­nej balu­strady i pro­wa­dzony zgod­nie z krzy­wi­zną scho­dów, kon­ty­nu­uje swój bieg na kolej­nej kon­dy­gna­cji. Stop­nie osa­dzone są bez­po­śred­nio w policz­kach, bez widocz­nych moco­wań, dzięki czemu uzy­skano czy­stą, mini­ma­li­styczną formę.

Zde­cy­do­wa­li­śmy się na zasto­so­wa­nie trzech kolo­rów: bieli kon­struk­cji scho­dów, srebr­nej sza­ro­ści szkie­letu stropu, pochwy­tów i ele­men­tów mocu­ją­cych, oraz błę­kitu szkła posadzki stropu, balu­strad i stopni. Takie zesta­wia­nie kolo­ry­styczne har­mo­ni­zuje z ele­gan­cją nowo­cze­snego wnę­trza, któ­rego cha­rak­ter kształ­tują beto­nowe okła­dziny ścian oraz biel mebli i wyposażenia.

Poprzedni projekt

Salon kąpielowy

Wszystkie projekty

Następny projekt

Sypialnia z garderobą
Do góry