Change the language English

Salon kąpie­lowy

  • temat: pro­jekt salonu kąpie­lo­wego w nowo­cze­snym apartamencie
  • rok: 2009
  • sta­dium: pro­jekt konkursowy
  • powierzch­nia: 49 m2
  • zespół: Mar­cin Juzwa, Beata Ornatowska-Piskorz
Salon kąpie­lowy
szkice

Salon kąpie­lowy
rzut

Salon kąpie­lowy
prze­kroje

Salon kąpie­lowy
opis

Posta­wione przed nami zada­nie pole­gało na wyko­na­niu pro­jektu salonu kąpie­lo­wego, w nowo­cze­snym apar­ta­men­cie. Główną wytyczną do pro­jek­to­wa­nia było uzy­ska­nie luk­su­so­wego i pre­sti­żo­wego wnę­trza łazienki.

Grupę doce­lową pro­jek­to­wa­nego wnę­trza sta­no­wią mło­dzi, zamożni użyt­kow­nicy. Cha­rak­ter ich codzien­nych zajęć spra­wia, że spę­dzają oni nie­wiele czasu we wła­snym miesz­ka­niu, a ten, któ­rym dys­po­nują, chcą prze­zna­czyć na relaks w prze­strzeni naj­le­piej do tego celu zaprojektowanej.

Wnę­trze prze­zna­czone pod funk­cję salonu kąpie­lo­wego posiada powierzch­nię 49 m2 oraz wyso­kość trzech metrów. Do pomiesz­cze­nia przy­na­leży taras, który po otwar­ciu dużych, prze­szklo­nych drzwi powięk­sza prze­strzeń o dodat­kowe 13 m2. Taras ogro­dzony jest szklaną balu­stradą, co w połą­cze­niu z dużymi oknami, zapew­nia opty­malne doświe­tle­nie oraz otwiera wnę­trze na pano­ramę miasta.

Ideą, jaka przy­świe­cała nam przy pro­jek­to­wa­niu, było stwo­rze­nie spój­nej i har­mo­nij­nej kom­po­zy­cji, pod­kre­śla­ją­cej wra­że­nie otwar­tej prze­strzeni, któ­rej naj­waż­niej­szym atu­tem jest widok mia­sta, roz­po­ście­ra­jący się za pano­ra­micz­nym oknem. Pod­kre­śla­jąc nowo­cze­sną i mini­ma­li­styczną formę, zało­ży­li­śmy zasto­so­wa­nie pro­stych i sto­no­wa­nych kolo­ry­stycz­nie mate­ria­łów, przy­sto­so­wa­nych do użyt­ko­wa­nia w nara­żo­nych na wil­goć pomiesz­cze­niach. W pro­jek­to­wa­nym wnę­trzu posta­no­wi­li­śmy utrzy­mać orto­go­nalny układ. W cen­tral­nym miej­scu umie­ści­li­śmy dużą wannę, któ­rej poło­że­nie wyzna­cza główne osie kom­po­zy­cyjne wnę­trza. W opar­ciu o dłuż­szą oś, wyzna­czy­li­śmy loka­li­za­cję podwój­nej umy­walni z lustrem oraz wiszą­cej szafy, na prze­ciw­le­głej ścia­nie. Druga oś, pro­sto­pa­dła do okna, pokrywa się kom­po­zy­cyj­nie z ist­nie­jącą wnęką, w któ­rej zapro­jek­to­wany został podwójny prysz­nic. W jed­nej ze stref, na które prze­ci­na­jące się osie dzielą pomiesz­cze­nie, wyzna­czono miej­sce na sani­ta­riaty. Wyko­rzy­stu­jąc układ ścian, duże, szklane drzwi wej­ściowe wyco­fano tak, by zyskać dodat­kową prze­strzeń oraz zwięk­szyć poczu­cie pry­wat­no­ści. Orto­go­nalne roz­pla­no­wa­nie wnę­trza umoż­li­wiło otrzy­ma­nie czy­stej kom­po­zy­cji prze­strzen­nej, gdzie wszyst­kie funk­cje są łatwo dostępne, zlo­ka­li­zo­wane wokół cen­tral­nie umiesz­czo­nej wanny.

Dopeł­nie­niem kom­po­zy­cji jest układ oświe­tle­nia. Poza głów­nym, gór­nym oświe­tle­niem, wzdłuż obu ścian, w szcze­li­nie pomię­dzy ścianą a sufi­tem umiesz­czone zostały linie świetlne. Podobne roz­wią­za­nie zasto­so­wano na posadzce pod umy­walką oraz na prze­ciw­le­głej ścia­nie, pod szafą. Deli­katne pod­świe­tle­nie wody w wan­nie oraz tafli szkła za prysz­ni­cami, w połą­cze­niu z pozo­sta­łymi ele­men­tami oświe­tle­nia, daje moż­li­wość kre­owa­nia wielu warian­tów scen świetl­nych. Użyte mate­riały wykoń­cze­niowe, takie jak okła­dzina beto­nowa, imi­tu­jąca beton sza­lun­kowy, oraz beto­nowo – żywiczna posadzka, sta­no­wią neu­tralne tło dla corianu, cera­miki i szkła.

Poprzedni projekt

Sklep Quore

Wszystkie projekty

Następny projekt

Spiralne schody
Do góry