Change the language English

Apar­ta­menty
- prze­strze­nie wspólne

  • temat: pro­jekt wnętrz prze­strzeni współ­nych w budyn­kach apar­ta­men­to­wych przy ul. Wil­czej we Wrocławiu
  • sta­dium: pro­jekt wykonawczy
  • rok: 2011
  • inwe­stor: Euro­land Inve­st­ment sp. z o.o.
  • powierzch­nia: klatka scho­dowa TYP I – 236,5m2,
    klatka scho­dowa TYP II – 185m2
  • zespół: Mar­cin Juzwa, Beata Ornatowska-Piskorz,
    Mag­da­lena Szy­dłow­ska, Bar­bara Ornatowska
Klatka scho­dowa TYP I
Klatka scho­dowa TYP I
rzut

Klatka scho­dowa TYP I
prze­krój A-A

Klatka scho­dowa TYP I
prze­krój B-B

Klatka scho­dowa TYP II
Klatka scho­dowa TYP II
rzut

Klatka scho­dowa TYP II
prze­krój A-A

Klatka scho­dowa TYP II
prze­krój B-B

Apar­ta­menty – prze­strze­nie wspólne
opis

Zada­nie pro­jek­towe pole­gało na opra­co­wa­niu wnętrz kla­tek scho­do­wych w eks­klu­zyw­nych budyn­kach apar­ta­men­to­wych, wcho­dzą­cych w skład pro­jek­to­wa­nego zespołu miesz­ka­nio­wego przy ul. Wil­czej we Wrocławiu.

Grupę doce­lową, dla któ­rej dedy­ko­wana jest prze­strzeń, sta­no­wią majętni użyt­kow­nicy w śred­nim wieku, szu­ka­jący nie­ba­nal­nych roz­wia­zań i wyso­kich walo­rów este­tycz­nych. Wska­zana grupa ludzi przy­wią­zuje dużą wagę do jako­ści wykoń­cze­nia wnętrz, nie tylko w obrę­bie wła­snego apar­ta­mentu, ale także prze­strzeni wspólnych.

W skład kom­pleksu wcho­dzą 22 dwu­pię­trowe budynki apar­ta­men­towe, miesz­czące po 6 miesz­kań, 2 na każ­dej kon­dy­gna­cji (budynki typu I) oraz 2 więk­sze, posia­da­jące 12 apar­ta­men­tów, po 4 na kon­dy­gna­cji (budynki typu II). W prze­strzeni kla­tek scho­do­wych zapro­jek­to­wano pomiesz­cze­nia tech­niczne zwią­zane z obsługą sys­te­mów kli­ma­ty­za­cji poszcze­gól­nych apar­ta­men­tów. Na pozio­mie -1, w każ­dym budynku, zlo­ka­li­zo­wano pral­nię i suszar­nię prze­zna­czone dla miesz­kań­ców. Usy­tu­owany cen­tral­nie bieg scho­dów, pano­ra­miczna winda oraz otwarte stropy dru­giej i trze­ciej kon­dy­gna­cji, sta­no­wią ele­menty decy­du­jące o cha­rak­te­rze wnę­trza klatki scho­do­wej w budyn­kach typu I.

Zasto­so­wa­nie wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, kamie­nia, szkła oraz stali nie­rdzew­nej, pozwo­liło uzy­skać nowo­cze­sny wygląd i ele­gan­cję. Dzięki prze­szklo­nej ele­wa­cji oraz dużemu świe­tli­kowi zlo­ka­li­zo­wa­nemu bez­po­śred­nio nad bie­giem scho­dów, klatka jest bar­dzo dobrze doświe­tlona. Dodat­kowo na każ­dym pię­trze zapro­jek­to­wano liniowe oświe­tle­nie led. Ozna­ko­wa­nie kon­dy­gna­cji oraz poszcze­gól­nych apar­ta­men­tów zapro­jek­to­wano i roz­miesz­czono w taki spo­sób, aby było łatwo zauwa­żalne po wej­ściu do budynku oraz po wyj­ściu z windy. Rewi­zje szach­tów i drzwi do pomiesz­czeń tech­nicz­nych zostały pokryte ścien­nymi pły­tami okła­dzi­no­wymi, dzięki czemu uzy­skano jed­no­litą powierzch­nię ścian oraz wysoki poziom estetyki.

Dla klatki scho­do­wej w budyn­kach typu II zasto­so­wano takie same zało­że­nia pro­jek­towe. Wnę­trze to różni się od wyżej oma­wia­nego ukła­dem archi­tek­to­nicz­nym, zabu­do­waną windą oraz bra­kiem okien. Wyróż­nia­ją­cym ele­men­tem jest przed­sio­nek klatki, na któ­rego ścia­nach zapro­jek­to­wano okła­dzinę kamienną, wyko­rzy­stu­jąc kamień zasto­so­wany na ele­wa­cji, two­rząc w ten spo­sób powią­za­nie wnę­trza z zewnętrz­nym wykoń­cze­niem budynku.

Poprzedni projekt

Rezydencja z basenem II

Wszystkie projekty

Następny projekt

Apartament otwarty II
Do góry