Change the language English

Apar­ta­ment otwarty

  • temat: apar­ta­ment otwarty powstał jako pro­jekt kon­cep­cyjny jed­nego z wnętrz dla celów pro­mo­cji inwe­sty­cji kom­pleksu apar­ta­men­to­wego we Wrocławiu
  • sta­dium: pro­jekt koncepcyjny
  • rok: 2011
  • inwe­stor: Euro­land Inve­st­ment sp. z o.o.
  • wizu­ali­za­cje: Visu­al­side
Apar­ta­ment otwarty
szkice

Poprzedni projekt

Apartament otwarty II

Wszystkie projekty

Następny projekt

Sklep Quore
Do góry