Change the language English
 

Pro­fil

Espace to mul­ti­dy­scy­pli­narne stu­dio pro­jek­towe, w któ­rym sta­wiamy na inno­wa­cyj­ność i wysoką jakość sto­so­wa­nych rozwiązań.

Poszu­ku­jąc wła­ści­wej formy i funk­cji, dążymy do peł­nego wyko­rzy­sta­nia poten­cjału prze­strzeni, kon­tek­stu miej­sca oraz warun­ków, w jakich zre­ali­zo­wany pro­jekt będzie funk­cjo­no­wał. Naszym zda­niem, udany pro­jekt to połą­cze­nie funk­cjo­nal­no­ści i este­tyki, oparte o odpo­wied­nie roz­wią­za­nia tech­niczne, pozwa­la­jące osią­gnąć zamie­rzony efekt. Pro­fil dzia­łal­no­ści stu­dia obej­muje pro­jek­to­wa­nie w zakre­sie archi­tek­tury, wnętrz, archi­tek­tury kra­jo­brazu oraz wzor­nic­twa. Łącze­nie róż­nych spe­cjal­no­ści w jeden pro­ces pro­jek­towy daje moż­li­wość lep­szego zapla­no­wa­nia prac, wymier­nego skró­ce­nia czasu powsta­wa­nia doku­men­ta­cji, a także uzy­ska­nia więk­szej spój­no­ści pro­jek­to­wa­nej przestrzeni.

Zespół

Espace two­rzą pro­jek­tanci, dla któ­rych każde zada­nie sta­nowi oka­zję do poszu­ki­wa­nia nowych roz­wią­zań oraz udo­sko­na­la­nia tych wypra­co­wa­nych wcześniej.

Każdy pro­ces pro­jek­towy wymaga wie­dzy oraz doświad­cze­nia z róż­nych dzie­dzin i spe­cjal­no­ści. Dla uzy­ska­nia naj­wyż­szej jako­ści, wyko­rzy­stu­jemy poten­cjał i umie­jęt­no­ści pro­jek­tan­tów róż­nych branż. Rozu­mie­jąc zna­cze­nie detalu i wie­dząc, że to czę­sto on decy­duje o odbio­rze cało­ści, poświę­camy dużo uwagi ana­li­zie i wła­ści­wemu opra­co­wa­niu szcze­gó­łów pro­jektu. Nasz pro­ces pro­jek­towy opie­ramy na współ­pracy i wymia­nie doświad­czeń, które owo­cują zwięk­szoną kre­atyw­no­ścią i efek­tyw­no­ścią. Dzie­ląc się wie­dzą, uczymy się od sie­bie nawza­jem, a róż­no­rodne zain­te­re­so­wa­nia pozwa­lają nam posze­rzać i roz­wi­jać umie­jęt­no­ści oraz wzbo­ga­cać poten­cjał twór­czy. Nasz zespół two­rzą archi­tekci, archi­tekci kra­jo­brazu, pro­jek­tanci wnętrz oraz pro­jek­tanci wzornictwa.