Change the language English
 

Róż­no­rodne doświad­cze­nie i zain­te­re­so­wa­nia człon­ków naszego zespołu pozwa­lają nam dzia­łać na obsza­rach kilku dzie­dzin pro­jek­to­wych. Nasza oferta obej­muje usługi z zakresu pro­jek­to­wa­nia archi­tek­tury, wnętrz, archi­tek­tury kra­jo­brazu oraz wzornictwa.

Pro­jek­to­wa­nie
archi­tek­to­niczne

W zakre­sie pro­jek­to­wa­nia archi­tek­to­nicz­nego, ofer­tu­jemy kom­plek­sowe prze­pro­wa­dze­nie pro­cesu pro­jek­to­wego, od wła­ści­wych ana­liz i powsta­nia kon­cep­cji, do pro­jektu wyko­naw­czego oraz nad­zoru autor­skiego nad inwestycją.

Zapew­niamy wspar­cie przy reali­za­cji pro­jek­tów, pomoc w orga­ni­za­cji i wybo­rze pod­wy­ko­naw­ców, a także kon­trolę nad cało­ścią pro­cesu budowlanego.

Pro­jek­to­wa­nie
wnętrz

Oferta obej­muje pro­jek­to­wa­nie wnętrz komer­cyj­nych i pry­wat­nych. Zgod­nie z potrze­bami klien­tów, ofe­ru­jemy nad­zór nad cało­ścią pro­cesu inwe­sty­cyj­nego, łącz­nie z opra­co­wa­niem i dobo­rem naj­drob­niej­szych ele­men­tów wyposażenia.

Pro­jek­tu­jemy oraz jeste­śmy w sta­nie zapew­nić wyko­na­nie nie­stan­dar­do­wych ele­men­tów na indy­wi­du­alne potrzeby danej inwe­sty­cji. W tro­sce o uzy­ska­nie zamie­rzo­nego efektu oraz wdra­ża­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w trak­cie reali­za­cji, pro­ces pro­jek­towy uwzględ­nia sze­roką współ­pracę ze spe­cja­li­stami branż budow­la­nych oraz pro­du­cen­tami ele­men­tów wypo­sa­że­nia wnętrz.

Archi­tek­tura
kra­jo­brazu

W ramach wyko­ny­wa­nia pro­jek­tów z zakresu archi­tek­tury kra­jo­brazu podej­mu­jemy dzia­ła­nia obej­mu­jące kształ­to­wa­nie prze­strzeni publicz­nych, zago­spo­da­ro­wa­nie terenu, pro­jek­to­wa­nie tere­nów zie­leni oraz zie­lo­nych dachów.

Ofertę kie­ru­jemy zarówno do komenr­cyj­nych inwe­sto­rów jak i osób pry­wat­nych. Nasze prace obej­mują cały pro­ces pro­jek­towy, od kon­cep­cji po nad­zór autorski.

Wzor­nic­two

W zakres naszych usług pro­jek­to­wych w branży wzor­ni­czej wcho­dzi 
two­rze­nie przed­mio­tów zróż­ni­co­wa­nych pod wzglę­dem funk­cji i skali.

Zapro­jek­to­wane obiekty prze­zna­czone są do pro­duk­cji seryj­nej lub wdra­żane jako poje­dyn­cze egzem­pla­rze. Pro­jek­tu­jemy meble, cera­mikę sani­tarną, oświe­tle­nie, ele­menty wypo­sa­że­nia wnętrz, a także sys­temy prezentacyjne.